Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej – 2020

Fundacja „Mlekiem Mamy” otrzymała zaproszenie na II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, które miało się odbyć w październiku 2020 roku.

Trzy pytania

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wystąpiłyśmy z prośbą o możliwość uczestniczenia posiedzeniu on – line.

Po drugie: czy w posiedzeniu będą uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy także np. przedstawiciele ochrony zdrowia (lekarze: ginekolodzy, neonatolodzy, pediatrzy oraz położne i pielęgniarki)? 

Po trzecie: czy w posiedzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele innych ugrupowań politycznych?

Zaproszenia bez odpowiedzi

Otrzymałyśmy odpowiedź, ze na spotkanie Zespołu zostały zaproszone położne, lekarze, przedstawiciele wszystkich Klubów Poselskich.

Posiedzenie Zespołu

Posiedzenie Zespołu odbyło się 16 października 2020 roku w systemie zdalnym dla jego uczestników (m.in. organizacje pozarządowe, położne). W spotkaniu wzięli udział, m.in.:

 • Fundacja Bank Mleka Kobiecego,
 • Fundacja „Mlekiem Mamy”,
 • Centrum Nauki o Laktacji,
 • Fundacja „Macierzanka”,
 • położne z terenu kraju.

Główne zagadnienia, które poruszono to:

 • problem separacji noworodków od matek,
 • zakaz porodów rodzinnych,
 • zaniedbania w obszarze karmienia naturalnego,
 • problemy w przestrzeganiu standardów opieki okołoporodowej w szpitalach.

W czasie spotkania zabrały głos przedstawicielki organizacji pozarządowych wspierających kobiety w okresie okołoporodowym. Prezeska Fundacji Mlekiem Mamy również zabrała głos i przedstawiła krótką analizę sytuacji laktacyjnej w kraju (informacje zawarte w pytaniach do kandydatów).

Posiedzenie zostało nagrane, transmisja jest udostępniona na stronie www.sejm.gov.pl oraz w serwisie Youtube. Protokół z posiedzenia znajduje się tu.

Brak zainteresowania sytuacją kobiet

Ku naszemu zaskoczeniu w posiedzeniu nie wzięli udziału przedstawiciele innych klubów parlamentarnych. W związku z zaistniałą sytuacją, nasza Fundacja wystosowała pismo w tej sprawie do klubów parlamentarnych (KO, KKPL, PiS, KP-PSL-Kukiz 15), parlamentarnych zespołów (Praw Kobiet, ds. Praw Reprodukcyjnych, ds. m.st. Warszawy, ds. Edukacji Seksualnej, ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej) oraz indywidualne do wybranych posłanek, w tym Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Adresatom zadałyśmy nw. pytania:

 1. Dlaczego przedstawiciele ugrupowania nie wzięli udziału w posiedzeniu Zespołu, choć zostali na nie zaproszeni?
 2. Jakie jest Państwa stanowisko odnośnie stanu opieki okołoporodowej w Polsce?
 3. Czy prowadzicie Państwo jakieś działania dotyczące praw kobiet, w tym zmierzające do poprawy opieki nad kobietami w okresie rozrodczym oraz małymi dziećmi?
 4. O współpracę z przedstawicielami ochrony zdrowia (lekarze: ginekolodzy, neonatolodzy, pediatrzy oraz położne i pielęgniarki)? 
 5. Czy planujecie Państwo mieć swojego przedstawiciela w Zespole? Kolejne posiedzenie ma dotyczyć laktacji i karmienia naturalnego w Polsce.

Niestety wszystkie pisma zostały bez odpowiedzi.

Uważamy, że o problemach opieki okołoporodowej i sytuacji matek trzeba rozmawiać w jak najszerszym gronie osób z różnych środowisk. Mogłoby to pomóc spojrzeć na sprawę wielopłaszczyznowo. Łatwiej by było znaleźć rozwiązania adekwatne do złożonego problemu, jakim jest obecnie niewydolny system opieki okołoporodowej. Ma to m.in. wpływ na podejmowanie błędnych decyzji jak np. oddzielanie nowo narodzonych dzieci od ich matek. Separacja skutkuje “wyrzuceniem” matek z systemu. Tym samym pozbawione są prawa do decydowania o swoich dzieciach, karmienia naturalnego, opieki nad dziećmi. Bolesne konsekwencje zdrowotne takich decyzji ponoszą zarówno matki, jak i dzieci, a w przyszłości – z pewnością również całe polskie społeczeństwo, o czym już alarmują specjaliści.

Dlatego naszym zdaniem w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej powinni uczestniczyć przedstawiciele z różnych klubów parlamentarnych.


Organizacje pozarządowe pełnią istotny element społeczeństwa obywatelskiego, podejmują działania na rzecz określonych grup społecznych, troszczą się o ich dobro oraz mają również wpływ na rzecznictwo. Z tego powodu naszym obowiązkiem jest interweniować w sprawach, które dotyczą naszego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby obywatelki i obywatele również podejmowali interwencje w sprawach, które dotykają osobiście dzieci lub ich samych.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.